کد تخفیف 30 درصدی برای تمام محصولات : graphicstart۱

دانلود جروه درس مبانی اینترنت

دسته بندی : /


تعداد فروش

0 فروش

نقد و بررسی

0 کاربر

تاریخ انتشار

15 آذر 1399

تاریخ انتشار جزوه

2008

فایل دانلودی

PDF

حجم

1.1 مگابایت

تعداد صفحات

15

زبان

فارسی

دانلود جروه درس مبانی اینترنت

تاریخچه اینترنت

 • پیدایش اینترنت به دهه 1960میلادي باز میگردد؛ زمانی که دولت ایالات متحده آمریکـا براسـاس طرحـی موسـوم بـه آرپـا
  ARPA مخفف آژانس تحقیق پروژههاي پیشرفته که در آن زمان براي کارکردهاي دفاعی بوجـود آمـده بـود، ایـن طـرح را اجـرا
  نمود. طرح این بود که کامپیوترهاي موجود در شهر هاي مختلف در آن زمان چیزي به نام کامپیوتر شخصی وجـود نداشـت بلکـه سازمانهاي بزرگ و دانشگاهها و مراکز دولتی معمولاً داراي سیستمهاي کامپیوتر بزرگ مین فریم بودند کـه هـر کـدام اطلاعـات خاص خود را در آن ذخیره داشتند بتوانند در صورت نیاز با یکدیگر اتصال بر قرار نموده و اطلاعات را به یکدیگر منتقل کـرده و یـا در صورت ایجاد بستر مناسب اطلاعات را در حالت اشتراك قرار دهند.

دانلود جروه درس مبانی اینترنت

 • در همان دوران سیستمهایی بوجود آمده بودند که امکان ارتباط بین کامپیوترهاي یک سازمان را از طریق شبکه مختص همـان سازمان فراهم مینمودند طوریکه کامپیوترهاي موجود در بخشها یا طبقات مختلف بـا یکـدیگر تبـادل اطلاعـات نمـوده و امکـان ارسال نامه بین بخشهاي مختلف سازمان را فراهم میکردند که اکنون به این سیستم ارسال نامه پست الکترونیک مـیگوینـد. امـا براي اتصال و ارتباط دادن این شبکههـاي کوچـک و پراکنـده کـه هـر کـدام بـه روش و اسـتانداردهاي خودشـان کـار مـیکردنـد استانداردهاي جدید و مشخصی که همان پروتکل ها هستند توسط کارشناسان وضع شد.

 

 • سرانجام درسال 1961میلادي تعداد 42 کامپیوتر در ایالت مختلف با موفقیت ارتباط برقرار کردند و با اضافه شدن واژه نت بـه
  طرح اولیه، نام آرپانت ArpaNet براي آن منظور شد. در دهه 1970میلادي با تعریف پروتکلهاي جدیدتر از جمله TCP کـه تـا
  به امروز رواج دارد و نیز مشارکت کامپیوترهاي میزبان Host بیشتر به آرپانت و حتی گسترده شدن آن به برخی نـواحی فراتـر از مرزهاي ایالات متحده، آرپانت شهرت بیشتري یافت و ایده اینترنت همراه با جزییات بیشتر راجع به شبکه هاي کـامپیوتري مطـرح گشت

 

 • تا اینکه طی سالهاي پایانی دهه 1970شبکه هاي مختلف تصمیم گرفتند بـه صـورت شـبکهاي بـا یکـدیگر ارتبـاط برقـرار
  نمایند و آرپانت را بعنوان هسته اصلی انتخاب کردند. بعدها در سال 1993میلادي نام اینترنت روي این شبکه بزرگ گذاشته شد وب یا همان WWW که مخفف World Wide Webبه فارسی :تارجهانگستر میباشد توسط آزمایشگاه اروپایی فیزیـک ذرات Cern بخاطر نیاز آنها به دسترسی مرتبتر و آسانتر به اطلاعات موجود روي اینترنت ابداع گشت. در این روش اطلاعات به صورت مستنداتی صفحهاي بر روي شبکه اینترنت قرار میگیرند و بوسیله یک مرورگر وب قابل مشاهده هستند و هم اکنـون کارکردهـاي بسیاري دارند.

تاریخچه اینترنت در ایران

 • سال1371تعداد کمی از دانشگاههاي ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گـیلان، توسـط مرکـز تحقیقـات
  فیزیک نظري و از طریق پروتکل UUCP به اینترنت وصل میشوند تا با دنیاي خارج ایمیل رد و بدل کنند.سال : 1372در سال 1372هجري شمسی ایران نیز به شبکه اینترنت پیوست. نخستین رایانهاي که در ایران بـه اینترنـت متصل شد مرکز تحقیقات فیزیک نظري در ایران بود. در حال حاضر نیز این مرکـز یکـی از مرکزهـاي خـدمات اینترنـت در ایـران است.مرکز تحقیقات فیزیک نظري و ریاضیات، بعنوان تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو ir در ایران به رسمیت شناخته میشـود. ایـن قلمرو مشخّصه تعیین شده براي هویت ایران در فضاي اینترنت است.

 

 • سال 1373مؤسسه ندا رایانه تأسیس میشود. پس از راهاندازي اولین بولتن بورد BBS در عرض یک سال نیـز اولـین وب سایت ایرانی داخل ایران را راهاندازي میکند. همچنین، این مؤسسه روزنامه همشهري را به زبـان فارسـی در اینترنـت منتـشر میکند، که این اولین روزنامه رسمی ایرانی در وب محسوب میشود. در همین سال بدنبال اتـصال بـه اینترنـت از طریـق مـاهواره جزوه درس مبانی اینترنت 3 کانادائی کد ویژن Cadvision مؤسسه ندا رایانه فعالیت بازرگانی خود را بعنوان اولین شرکت خدمات سـرویس اینترنتـیISP آغاز میکند.

 

 • سال 1374 مجلس ایران تأسیس شرکت امور ارتباطات دیتا تحـت نظـر شـرکت مخـابرات ایـران را تـصویب مـیکنـد و مسؤلیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را بطور انحصاري در اختیار آن شرکت قرار میدهد سال : 1377 پروژه یونیکد در ایران با قرارداد شوراي عالی انفورماتیک و همکاري بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و بـا نظارت و مدیریت فنّی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان فارسی وب آغاز میشود. هدف پروژه اینست که با گنجانـدن کامـل و جامع الفباي فارسی در استاندارد یونیکد، نشر فارسی در کامپیوتر، مخصوصاً اینترنت و وب، استاندارد شـود و اصـولاً مـشکل قلـم فونت هاي غیر استاندارد موجود در نرم افزارهاي ایرانی حل شود.

 

 • جزوه درس مبانی اینترنت 4 اصطلاحات و مفاهیم اولیه orld W ide W ebW وب جهان گستروب جهان گستر که معمولاً به صورت مختصر WWW نمایش داده می شود، به مجموعه اسنادي گفته می شود کـه بـه صـورت صفحات مخصوصی به نام صفحه وب بر روي شبکه اینترنت قرار داده شده است.گاهی اوقات به وب جهـان گـستر، شـبکه جهـانی وب نیز می گویند. هر صفحه وب می تواند ترکیبی از متن، تصویر، صدا، . فیلم و … باشد. صفحات وب به یکدیگر مرتبط هستند که این ارتباط از طریق فوق پیوند Hyperlinkانجام می شود Hyperlink فوق پیوند ارتباط بین یکی از اجزاي یک صفحه با عنصري از همان صفحه یا صفحه وب دیگر را فوق پیوند می گوییم یک Hyperlink قطعه از متن یا تصویر روي صفحه وب است که وقتی روي آن کلیـک مـی کنـیم یکـی از مـوارد زیـر اتفـاق خواهد افتاد

آخرین محصولات

حراج دانلود جزوه حقوق مدنی 6
18,600 تومان13.9%
حراج دانلود جزوه حقوق مدنی 4
18,500 تومان15.1%
حراج دانلود جزوه حقوق مدنی 3
18,400 تومان12.4%
حراج دانلود جزوه حقوق مدنی 2
18,400 تومان12.4%
برو بالا
تیکت جدید