برای مشاهده کد تخفیف 100 درصدی عضو کانال تلگرامی شوید | graphictime_ir@

نمایش بیشتر

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
kadence_form
patterns_ai_data
option-tree
kadence_lottie
rank_math_schema
rm_content_editor
kadence_form
notification
shop_order_placehold
shop_order_refund
shop_order
page
patterns_ai_data
shop_order_placehold
product_variation
kadence_lottie
kadence_form
page
shop_order_refund
shop_order
product_variation
shop_order_placehold
notification
rm_content_editor
kadence_lottie
rank_math_schema
option-tree
shop_order_refund
patterns_ai_data
option-tree
rank_math_schema
-
-
page
kadence_form
shop_order
product_variation
kadence_lottie
shop_order_refund
shop_order_placehold
notification
-
rm_content_editor
rank_math_schema
-
option-tree
دانلود کتاب جبر و مثلثات استوارت ویرایش 4 دانلود کتاب جبر و مثلثات استوارت ویرایش 4
۳
فروش ها
قیمت اصلی ۳۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۲۰۰ تومان است.43.5% هزار تومان

گالری تصاویر محصول


دانلود کتاب جبر و مثلثات استوارت ویرایش 4

Algebra and Trigonometry 4th Edition

کتاب جبر و مثلثات استوارت ویرایش چهارم را می توانید از طریق گزینه افزودن به سبد خرید دانلود نمایید.

کتاب جبر و مثلثات استوارت ویرایش 4

جبر و مثلثات استوارت ویرایش 4 ویرایش چهارم تیم نویسنده پرفروش او مفاهیم را به سادگی و واضح و بدون کتمان نکات دشوار توضیح می دهد. حل مسئله و مدل‌سازی ریاضی در مراحل اولیه معرفی و تقویت می‌شود و پایه‌ای محکم در اصول تفکر ریاضی برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند. این کتاب جامع و با سرعت یکنواخت پوشش کاملی از مفهوم تابع ارائه می‌کند و مقدار قابل توجهی از مواد ماشین حساب نموداری را برای کمک به دانش‌آموزان برای توسعه بینش نسبت به ایده‌های ریاضی ادغام می‌کند. توجه نویسندگان به جزئیات و وضوح – همان چیزی است که در متن محاسبات پیشرو در بازار جیمز استوارت یافت می شود – چیزی است که این متن را به رهبر بازار تبدیل می کند.

فهرست مطالب 

مقدمه: اصول حل مسئله
چ پ: پیش نیازها
بخش P.1: مدل سازی دنیای واقعی با جبر
بخش P.2: اعداد واقعی
بخش P.3: نماهای عدد صحیح و نشانه گذاری علمی
بخش P.4: نماها و رادیکال های گویا
بخش P.5: عبارات جبری
بخش P.6: فاکتورینگ
بخش P.7: عبارات گویا
بخش P.8: حل معادلات اساسی
بخش P.9: مدل سازی با معادلات
بررسی فصل P
آزمون فصل P
تمرکز بر مدل سازی: گرفتن بهترین تصمیم ها
فصل 1: معادلات و نمودارها
بخش 1.1: صفحه مختصات
بخش 1.2: نمودارهای معادلات در دو متغیر. حلقه ها
بخش 1.3: خطوط
بخش 1.4: حل معادلات درجه دوم
بخش 1.5: اعداد مختلط
بخش 1.6: حل انواع دیگر معادلات
بخش 1.7: حل نابرابری ها
بخش 1.8: حل معادلات و نابرابری های ارزش مطلق
بخش 1.9: حل معادلات و نابرابری ها به صورت گرافیکی
بخش 1.10: تنوع مدل سازی
فصل 1 بررسی
فصل 1 آزمون
تمرکز بر مدل سازی: تطبیق خطوط با داده ها
فصل 2: ​​توابع
بخش 2.1: توابع
بخش 2.2: نمودار توابع
بخش 2.3: دریافت اطلاعات از نمودار یک تابع
بخش 2.4: میانگین نرخ تغییر یک تابع
بخش 2.5: توابع و مدل های خطی
بخش 2.6: تبدیل توابع
بخش 2.7: ترکیب توابع
بخش 2.8: توابع یک به یک و معکوس آنها
بررسی فصل 2
تست فصل 2
تمرکز بر مدل سازی: مدل سازی با توابع
فصل 3: توابع چند جمله ای و گویا
بخش 3.1: توابع و مدل های درجه دوم
بخش 3.2: توابع چند جمله ای و نمودارهای آنها
بخش 3.3: تقسیم چند جمله ای ها
بخش 3.4: صفرهای واقعی چندجمله ای ها
بخش 3.5: صفرهای مختلط و قضیه اساسی جبر
بخش 3.6: توابع منطقی
بخش 3.7: نابرابری های چند جمله ای و گویا
بررسی فصل 3
تست فصل 3
تمرکز بر مدل سازی: برازش منحنی های چند جمله ای به داده ها
فصل 4: توابع نمایی و لگاریتمی
بخش 4.1: توابع نمایی
بخش 4.2: تابع نمایی طبیعی
بخش 4.3: توابع لگاریتمی
بخش 4.4: قوانین لگاریتم
بخش 4.5: معادلات نمایی و لگاریتمی
بخش 4.6: مدل سازی با توابع نمایی
بخش 4.7: مقیاس های لگاریتمی
بررسی فصل 4
فصل 4 آزمون
تمرکز بر مدل سازی: برازش منحنی های نمایی و توان به داده ها
فصل 5: توابع مثلثاتی: رویکرد مثلث قائم الزاویه
بخش 5.1: اندازه گیری زاویه
بخش 5.2: مثلثات مثلث قائم الزاویه
بخش 5.3: توابع مثلثاتی زوایا
بخش 5.4: توابع مثلثاتی معکوس و مثلث های قائم الزاویه
بخش 5.5: قانون سینوس ها
بخش 5.6: قانون کسینوس ها
فصل 5 بررسی
آزمون فصل 5
تمرکز بر مدل سازی: پیمایش
فصل 6: توابع مثلثاتی: رویکرد دایره واحد
بخش 6.1: دایره واحد
بخش 6.2: توابع مثلثاتی اعداد حقیقی
بخش 6.3: نمودارهای مثلثاتی
بخش 6.4: نمودارهای مثلثاتی بیشتر
بخش 6.5: توابع مثلثاتی معکوس و نمودارهای آنها
بخش 6.6: مدل سازی حرکت هارمونیک
بررسی فصل 6
آزمون فصل 6
تمرکز بر مدل‌سازی: برازش منحنی‌های سینوسی به داده‌ها
فصل 7: مثلثات تحلیلی
بخش 7.1: هویت های مثلثاتی
بخش 7.2: فرمول های جمع و تفریق
بخش 7.3: فرمول‌های دو زاویه، نیم‌زاویه و حاصل جمع
بخش 7.4: معادلات مثلثاتی پایه
بخش 7.5: معادلات مثلثاتی بیشتر
بررسی فصل 7
تست فصل 7
تمرکز بر مدل سازی: سفر و امواج ایستاده
فصل 8: مختصات قطبی و معادلات پارامتریک
بررسی اجمالی فصل
بخش 8.1: مختصات قطبی
بخش 8.2: نمودارهای معادلات قطبی
بخش 8.3: شکل قطبی اعداد مختلط. قضیه دی مویور
بخش 8.4: منحنی های صفحه و معادلات پارامتریک
بررسی فصل 8
تست فصل 8
تمرکز بر مدل سازی: مسیر پرتابه
فصل 9: بردارها در دو و سه بعد
بخش 9.1: بردارها در دو بعد
بخش 9.2: محصول نقطه
بخش 9.3: هندسه مختصات سه بعدی
بخش 9.4: بردارها در سه بعد
بخش 9.5: محصول متقابل
بخش 9.6: معادلات خطوط و صفحات
بررسی فصل 9
آزمون فصل 9
تمرکز بر مدل سازی: فیلدهای برداری
فصل 10: سیستم های معادلات و نابرابری ها
بررسی اجمالی فصل
بخش 10.1: سیستم های معادلات خطی در دو متغیر
بخش 10.2: سیستم های معادلات خطی در چندین متغیر
بخش 10.3: کسرهای جزئی
بخش 10.4: سیستم های معادلات غیرخطی
بخش 10.5: سیستم های نابرابری
فصل 10 بررسی
آزمون فصل 10
تمرکز بر مدل سازی: برنامه ریزی خطی
فصل 11: ماتریس ها و تعیین کننده ها
بخش 11.1: ماتریس ها و سیستم های معادلات خطی
بخش 11.2: جبر ماتریس ها
بخش 11.3: معکوس های ماتریس ها و معادلات ماتریسی
بخش 11.4: تعیین کننده ها و قانون کرامر
بررسی فصل 11
آزمون فصل 11
تمرکز بر مدل سازی: گرافیک کامپیوتری
فصل 12: مقاطع مخروطی
بخش 12.1: ضرب المثل ها
بخش 12.2: بیضی ها
بخش 12.3: هایپربولا
بخش 12.4: مخروط های جابجا شده
بخش 12.5: چرخش محورها
بخش 12.6: معادلات قطبی مخروط ها
فصل 12 بررسی
آزمون فصل 12
تمرکز بر مدل‌سازی: مخروط‌ها در معماری
فصل 13: دنباله ها و مجموعه ها
بخش 13.1: توالی ها و نمادهای جمع
بخش 13.2: دنباله های حسابی
بخش 13.3: توالی های هندسی
بخش 13.4: ریاضیات مالی
بخش 13.5: استقراء ریاضی
بخش 13.6: قضیه دو جمله ای
بررسی فصل 13
فصل 13 آزمون
تمرکز بر مدل سازی: مدل سازی با دنباله های بازگشتی
فصل 14: شمارش و احتمال
بخش 14.1: شمارش
بخش 14.2: احتمال
بخش 14.3: احتمال دو جمله ای
بخش 14.4: ارزش مورد انتظار
بررسی فصل 14
فصل 14 آزمون
تمرکز بر مدل سازی: روش مونت کارلو
پیوست الف: بررسی هندسه
پیوست ب: محاسبات و ارقام مهم
پیوست ج: ترسیم نمودار با ماشین حساب نموداری
پیوست D: استفاده از ماشین حساب نموداری
پاسخ ها

 

حتما ببینید: دانلود کتاب مکانیک سنگ داس ویرایش ۱

حتما ببینید: دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی ژئوتکنیک داس ویرایش ۲

حتما ببینید: دانلود کتاب مکانیک خاک پیشرفته داس ویرایش ۳

حتما ببینید: دانلود کتاب مکانیک خاک پیشرفته داس ویرایش ۴

حتما ببینید: دانلود کتاب مکانیک خاک پیشرفته داس ویرایش ۵

 

توصیه مدیر سایت: اگر دانشجو هستی و درس جبر و احتمال داری به هیچ وجه این کتاب را از دست ندهید

در انتها نظر را خود را درباره جبر و مثلثات استوارت ویرایش 4 با ما در میان بگذارید.

https://graphicstart.ir?p=12390

آخرین محصولات

34%
دانلود حل المسائل مهندسی مکانیک سیالات الگر ویرایش 9
قیمت اصلی ۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۲۰۰ تومان است.33.8%
۰ فروش        
34%
دانلود حل المسائل مدارهای الکتریکی نیلسون ویرایش 9
قیمت اصلی ۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۲۰۰ تومان است.33.8%
۰ فروش        
63%
دانلود کتاب ریاضیات مهندسی لادیس کوواک فارسی
قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۲۰۰ تومان است.63.2%
۰ فروش        
برو بالا
تیکت جدید