برای مشاهده کد تخفیف 100 درصدی عضو کانال تلگرامی شوید | graphictime_ir@

نمایش بیشتر

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
kadence_form
patterns_ai_data
option-tree
kadence_lottie
rank_math_schema
rm_content_editor
kadence_form
notification
shop_order_placehold
shop_order_refund
shop_order
page
patterns_ai_data
shop_order_placehold
product_variation
kadence_lottie
kadence_form
page
shop_order_refund
shop_order
product_variation
shop_order_placehold
notification
rm_content_editor
kadence_lottie
rank_math_schema
option-tree
shop_order_refund
patterns_ai_data
option-tree
rank_math_schema
-
-
page
kadence_form
shop_order
product_variation
kadence_lottie
shop_order_refund
shop_order_placehold
notification
-
rm_content_editor
rank_math_schema
-
option-tree
دانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاکدانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک
۲۰

فروش ها

قیمت اصلی ۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۲۰۰ تومان است.35.5%
هزار تومان

گالری تصاویر محصول


دانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک

در این پست جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک را می توانید از طریق گزینه افزودن به سبد خرید دانلود نمایید.

 

دانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک

در این پست دانلود آزمایشگاه مکانیک خاک را گردآوری نموده ایم.

جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک مشتمل بر 79 صفحه و 12 آزمایش می باشد.

آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻜﺎنیک ﺧﺎک ﻳﻜﻲ از دروس ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ . در اﻳـﻦ درس اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎک ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد . روﺷﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎک در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻮده و ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه ای را دارا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.در اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺗﻌﺪادی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎک ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻫـﺮ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺎ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻧﺤﻮه و ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻛﻠﻴـﺪی و ﻧﺤـﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺤﺚ و اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤـﺮان ﻣﻔﻴـﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

 

حتما ببینید: دانلود جزوه الکترودینامیک 1

حتما ببینید: دانلود جزوه کامل مکانیک سیالات پیشرفته

حتما ببینید: دانلود جزوه اصول فرآیندهای پلیمر

حتما ببینید: دانلود جزوه سازه های آبی

حتما ببینید: دانلود جزوه ایمنی در آزمایشگاه

 

سرفصل های جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک

در این پست دانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک که به صورت تایپ شده در 79 صفحه تهیه شده است به مباحث آزمایش های زیر پرداخته شده است :

 • آزمایش دانه بندی خاک
 • آزمایش هیدرومتری
 • آزمایش حد روانی و حد خمیری
 • آزمایش هم ارز ماسه
 • آزمایش تعیین چگالی ویژه
 • آزمایش تعیین وزن واحد حجم خاک به روش مخروط ماسه
 • آزمایش CBR یا تعیین نسبت باربری کالیفرنیا
 • آزمایش تک محوری محصور نشده
 • آزمایش تراکم
 • آزمایش تحکیم
 • آزمایش برش مستقیم
 • آزمایش سه محوری

 

توصیه مدیر سایت: اگر دانشجو هستی و درس آزمایشگاه مکانیک خاک داری به هیچ وجه این جزوه را از دست ندهید

در انتها نظر را خود را درباره جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک با ما در میان بگذارید.

https://graphicstart.ir?p=6908

آخرین محصولات

58%
دانلود جزوه جامع زیست شناسی یازدهم تجربی
قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۸۰۰ تومان است.57.7%
۰ فروش        
58%
دانلود جزوه جامع زیست شناسی دهم تجربی
قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۸۰۰ تومان است.57.7%
۰ فروش        
41%
قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۸۰۰ تومان است.40.8%
۰ فروش        

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک”
برو بالا
تیکت جدید