کد تخفیف 30 درصدی برای تمام محصولات : graphicstart۱

دانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک

دسته بندی : / /


تعداد فروش

12 فروش

نقد و بررسی

0 کاربر

تاریخ انتشار

30 مهر 1400

فایل دانلودی

PDF

حجم

2.12 مگابایت

تعداد صفحات

79 صفحه

دانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک

در این پست جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک را می توانید از طریق گزینه افزودن به سبد خرید دانلود نمایید.

 

دانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک

در این پست دانلود آزمایشگاه مکانیک خاک را گردآوری نموده ایم.

جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک مشتمل بر 79 صفحه و 12 آزمایش می باشد.

آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻜﺎنیک ﺧﺎک ﻳﻜﻲ از دروس ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ . در اﻳـﻦ درس اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎك ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد . روﺷﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻮده و ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه اي را دارا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.در اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺗﻌﺪادي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻫـﺮ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺎ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻧﺤﻮه و ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻠﻴـﺪي و ﻧﺤـﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺤﺚ و اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤـﺮان ﻣﻔﻴـﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

 

حتما ببینید: دانلود جزوه الکترودینامیک 1

حتما ببینید: دانلود جزوه کامل مکانیک سیالات پیشرفته

حتما ببینید: دانلود جزوه اصول فرآیندهای پلیمر

حتما ببینید: دانلود جزوه سازه های آبی

حتما ببینید: دانلود جزوه ایمنی در آزمایشگاه

 

سرفصل های جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک

در این پست دانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک که به صورت تایپ شده در 79 صفحه تهیه شده است به مباحث آزمایش های زیر پرداخته شده است :

 • آزمایش دانه بندی خاک
 • آزمایش هیدرومتری
 • آزمایش حد روانی و حد خمیری
 • آزمایش هم ارز ماسه
 • آزمایش تعیین چگالی ویژه
 • آزمایش تعیین وزن واحد حجم خاک به روش مخروط ماسه
 • آزمایش CBR یا تعیین نسبت باربری کالیفرنیا
 • آزمایش تک محوری محصور نشده
 • آزمایش تراکم
 • آزمایش تحکیم
 • آزمایش برش مستقیم
 • آزمایش سه محوری

 

توصیه مدیر سایت: اگر دانشجو هستی و درس آزمایشگاه مکانیک خاک داری به هیچ وجه این جزوه را از دست ندهید

در انتها نظر را خود را درباره جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک با ما در میان بگذارید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک”

آخرین محصولات

حراج دانلود جزوه حقوق مدنی 6
18,600 تومان13.9%
حراج دانلود جزوه حقوق مدنی 4
18,500 تومان15.1%
حراج دانلود جزوه حقوق مدنی 3
18,400 تومان12.4%
حراج دانلود جزوه حقوق مدنی 2
18,400 تومان12.4%
برو بالا
تیکت جدید